Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Školská rada

Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Žalany
 
Dne 09. 11. 2022 byli zvoleni řádným hlasováním níže uvedení členové ŠR:
 
Ivana Kubíková zástupce zákonných zástupců
Jindřich Mouka zástupce zřizovatele
Mgr. Alena Tatíčková zástupce školy z řad pedagogických pracovníků

Funkční období školské rady je tříleté. Volební období 2022 - 2025
 
Co je vlastně školská rada?
 
Jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 
Na škole může být zřízena pouze jedna školská rada.
 
1. Vznik a činnost školské rady
 
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem rady nemůže být ředitel školy. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání rady na vyzvání jejího předsedy.
 
2. Funkce a pravomoci školské rady
 
 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a  k jejich následnému uskutečňování
   
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
   
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
   
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
   
 6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
   
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
   
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 
3. Povinnosti ředitele školy
 
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy.
 
4. Termíny ke schvalování dokumentů školskou radou
 
O schválení dokumentů uvedených v odstavci 2. rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen opakovaně, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Jednací řád školské rady ke stažení zde.
zs zalany
vzp